a

LinkedIn

Tüm hakları saklıdır. Av. Uzay Göktürk.
robotajans.com tarafından hazırlanmıştır.

LinkedIn

 

TÜRK VATANDAŞLIĞININ YATIRIM YOLUYLA KAZANILMASI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Experto Crede Hukuk & Danışmanlık > Experto Crede  > TÜRK VATANDAŞLIĞININ YATIRIM YOLUYLA KAZANILMASI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

TÜRK VATANDAŞLIĞININ YATIRIM YOLUYLA KAZANILMASI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

1- Türk Vatandaşlığının yatırım yolu ile kazanılmasında gerekli olan yatırım şartları nelerdir? 

En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirmek.

-En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı satın alıp tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koydurmak

-En az 50 kişilik istihdam oluşturmak,

-En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında mevduatı Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırıp üç yıl tutacağına dair taahhütte bulunmak

-En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında Devlet borçlanma araçlarını satın alıp üç yıl tutacağına dair taahhütte bulunmak

2- Türk Vatandaşlığının yatırım yolu ile kazanılmasında izlenmesi gereken süreç nedir? 

Yönetmelik’in 20 nci maddesinde belirtilen yatırım şartlarından birinin yerine getirilmesi ve ilgili kurumdan Uygunluk Belgesi’nin alınması,

-6458 sayılı Kanun’un 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca kısa dönem ikamet izni alınması,

-Yatırım yoluyla Türk Vatandaşlığı kazanılması için ikamet edilen İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne başvuru yapılması.

3- Kimler yatırım yolu ile Türk Vatandaşlığı müracaatında bulunabilir?

4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca ikamet izni alan yabancılar ile turkuaz kart sahipleri.

4- Yabancıların Yatırım yolu ile vatandaşlığa müracaatlarında kanuni sınırlamalar var mıdır? 

Herhangi bir sınırlama olamayıp diğer taraftan gayrimenkul edinimi ile Türk Vatandaşlığına müracaatta 6302 sayılı Kanun ile değişik 35. maddesi uyarınca Türkiye 183 ülkenin vatandaşlarına karşılıklılık şartı aranmaksızın taşınmaz alma imkânı sağlamıştır. Ancak, 1062 sayılı Mukabele-i Bilmisil Kanunu uyarınca Türkiye’de bulunan taşınmaz mallarına hazinece el konulduğundan Suriye vatandaşları Gayrimenkul edinim yolu ile Türk Vatandaşlığına müracaat edemezler.

5- İstisnai yoldan Türk Vatandaşlığı edinimi amacıyla yapılan başvurular vekâlet ile olabilir mi? 

Uygunluk belgesi alınması, kısa dönem ikamet izni başvurusu, ikamet izin kartının teslim alınması ve vatandaşlık başvurusu için gerekli bilgi ve belgelerin sunulması yabancının ülkeye girişine ihtiyaç olmaksızın özel vekâletname ile bu hususun vekâletnamede açıkça yazılmış olması durumunda uzaktan sonuçlandırılabilir.

6- Uygunluk Belgesi nedir? Yabancı yatırımcılarca gerek vatandaşlık gerekse ikamet izni başvurularında kullanılmak üzere 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliği 20 nci maddesinde yer alan asgari yatırım şartının sağlandığını tespit etmek amacıyla ilgili kurumlarca düzenlenen belgedir.

7- Hangi kurumlardan nasıl Uygunluk Belgesi alınır? Sabit Sermaye yatırımı için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü),

  • Taşınmaz satın alımı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü),
  • İstihdam oluşturanlar için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından (Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğüne),
  • Mevduatı yatırımı için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (Finansal Tüketici İlişkileri Daire Başkanlığına),
  • Devlet Borçlanma araçlarını satın alanlar için Hazine ve Maliye Bakanlığından,
  • Gayrimenkul Yatırım Fonu katılma payı veya Girişim Sermayesi yatırım fonu katılma payı alanlar için Sermaye Piyasası Kurulundan (Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı)

8- Daha önce yapılmış yatırımlar için Türk Vatandaşlığını kazanmak üzere müracaatta bulunulabilir mi? 

12.01.2017 tarihinden önce yapılan yatırımlar kapsam dışındadır.

9- Uygunluk Belgesi alındıktan sonra nereye başvuru yapılır? 

Genel Müdürlüğümüze gönderilmek üzere İstanbul ve Ankara’da faaliyette bulunan Özel Ortak Ofislere diğer illerimizde ise İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne başvurarak adlarına vatandaşlık dosyaları düzenlenmektedir.

10- Uygunluk Belgesi ve İkamet Belgesi alındıktan sonra ne yapılır? 

Genel Müdürlüğümüze gönderilmek üzere İstanbul ve Ankara’da faaliyette bulunan Özel Ortak Ofislere diğer illerimizde ise İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne başvurarak adlarına vatandaşlık dosyaları düzenlenmektedir.

11- Vatandaşlık dosyası düzenlenirken hangi belgelere ihtiyaç vardır? Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge,

  • Kişinin Kimlik Bilgileri ve aile bağlarını gösterir nitelikte kendi ülke resmi makamlarından alınan ve usulüne uygun onaylatılmış resmi belge,
  • Bekarlık, evlilik, boşanma, ölüm olaylarını gösterir kendi ülke resmi makamlarından alınan ve usulüne uygun onaylatılmış resmi belge (Evlilik tarihi gün/ay/yıl olacak şekilde mutlaka olmalıdır),
  • Kişiler veya vekili tarafından ıslak imzalı doldurulacak başvuru formu (Vat-4),
  • Dosyada başvurusu bulunan her bir birey için kişi başı 15,00 TL Defterdarlıklar içindeki Muhasebe Müdürlüğüne veya Kaymakamlık içindeki Mal müdürlüğüne yatırılacak vatandaşlık başvurusu hizmet bedeli.

12- Vatandaşlık başvuruların sonuçlandırılması? abancıların vatandaşlık başvuruları Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce değerlendirilir; milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek herhangi bir durumu bulunmayan kişilerin Türk Vatandaşlığını kazanmalarına ilişkin karar Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulur. Nihai karar Cumhurbaşkanı tarafından verilmektedir.

KAYNAK:  T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İŞleri Genel Müdürlüğü

No Comments

Leave a Comment